Medezeggenschapsraad adviseert

De medezeggenschapsraad is een vertegenwoordiging bestaande uit, en gekozen door, medewerkers en ouders van de Rudolf Steiner School. De raad wordt op dit moment vertegenwoordigd door zes personen, drie medewerkers en drie ouders.

De medezeggenschapsraad ontleent haar rechten jegens de schoolleider en bestuur aan de wet medezeggenschap onderwijs en is vanuit die hoedanigheid bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden betreffende de school. De raad communiceert met haar achterban op basis van een door de medezeggenschapsraad opgesteld communicatieplan. Volgens het vastgestelde reglement, waarin taken en bevoegdheden vastgelegd zijn, geeft de medezeggenschapsraad advies, dan wel instemming aan beleidsvoorstellen en ontwikkelingsplannen.

foto Jetze

Jetze van der Ham

Werkzaam als programmamanager. Ouder van twee leerlingen op de Rudolf Steiner School.

De Medezeggenschapsraad richt zich op het beleid van de school. We besluiten en denken mee over de keuzes die binnen de school worden gemaakt; zowel de visie voor meerdere jaren als de begroting voor het volgende jaar komen aan bod. In de Medezeggenschapsraad werken ouders en personeel samen aan een warme en robuuste school. 

foto monique

Monique van Bemmel

Werkzaam als beleidsadviseur. Ouder van twee leerlingen op de Rudolf Steiner School.

Vanuit de oudergeleding in de MR vertegenwoordig ik graag alle ouders! Mijnuitgangspunt is het gezamenlijk belang maar met ruimte voor ieders inbreng. Ik volg het schoolbeleid kritisch en vind het leuk mee te denken en waar mogelijk invloed uit te voeren op het beleid.